BWV 46 »Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei«

Kantaten Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei er skrevet til 10. søndag efter Trinitatis 1. august 1723 som del af Bachs første kantateårgang i Leipzig.

Søndagens læsning er fortællingen om Jesus, som græder over Jerusalem og om tempelrensningen, Lukasevangeliet 19, 41-48:

”Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde: ”Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.”

Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: ”Der står skrevet: ’Mit hus skal være et bedehus.’ Men I har gjort det til en røverkule.” Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.”

Den ukendte tekstforfatter tager afsæt i læsningens første del om Jesus, som begræder Jerusalems skæbne. Den dramatiske beskrivelse af Jerusalems ødelæggelse ses som en allegori for Guds vrede, som vil ramme synderne på den yderste dag. Forholdet mellem den menneskelige synd og Guds vrede bliver omdrejningspunkt for librettistens tolkning af læsningen. Trods synd, opnår den kristne frelse i troen på Jesus, som gennem sin offerdød har taget vores synder på sig og stillet Guds vrede.

Til åbningskoret har librettisten udvalgt en tekst, som er relateret til dagens læsning; nemlig et vers fra Jeremias’ Klagesange 1,12: ”Se jer omkring, om der findes en smerte som den, der ramte mig, da Herren kuede mig på sin glødende vredes dag.” Åbningskoret hører til blandt Bachs smukkeste lamentationer. Efter det indledende forspil med blokfløjter og strygere sætter sangstemmerne ind to og to i kanon en kvint forskudt, mens blokfløjternes sekstendedele som et perpetuum mobile opleves som uafladelige strømme af tårer. Til tekstens andet led ændrer satsen markant karakter med en fuga hvis tema, bestående af formindskede intervaller og kromatik, illustrerer jammeren forsaget af Guds indædte vrede. Bach værdsatte tilsyneladende selv den indledende lamentation, for han genbrugte den som ”Qui tollis peccata mundi” (Du som bærer verdens synd) i Gloria til sin h-mol messe, som han i 1733 sendte til den polske konge Friedrich August II’s hof i Dresden med henblik på at blive udnævnt som hofkomponist, hvilket endelig lykkedes tre år efter, i 1736.

Blokfløjternes tåremotiv fortsætter i tenorens følgende accompagnato-recitativ, som begræder den ødelagte Guds stad: ”Du armer Stein- und Aschenhaufen! Lass ganze Bäche Tränen laufen” (Du stakkels sten- og askehob! Lad tårerne løbe i strømme). Jerusalem ligger som byen har redt, fordi den ikke agter Jesu tårer, og må derfor berede sig på at blive oversvømmet i et uvejr.

Dette uvejr bryder ud med bassens arie, hvor Bach benytter hele paletten i sit tonemaleri: ”Dein Wetter zog sich auf von weiten” (Dit uvejr trak op på lang afstand). Solistrollen er tildelt trompeten, der som dommedagsbasun understøttes af strygernes tordenskrald og bassangerens lyn-kolleratur: ”Da überhäufte Sünden der Rache Blitz entzünden und dir den Untergang bereiten.” (Da ophobningen af synder antænder hævnens lynild og er årsag til din undergang).

Med altens recitativ flyttes perspektivet fra allegorien om Jerusalems ødelæggelse til at gælde for den enkelte kristne. Det er nemlig ikke kun Jerusalem, der har været fuld af anden synd. Synden bor i os alle: ”Weil ihr euch nicht bessert und täglich die Sünden vergrößert, so müsset ihr alle so schrecklich umkommen.” (Da I ikke forbedrer jer og dagligt begår endnu større synder, så må I alle omkomme så grusomt), hvilket er en tydelig reference til Lukasevangeliet 13,5.

Kantatens vendepunkt bliver alten arie, hvor frelsen fra uvejr og indædte vrede kommer til syne gennem troen på Jesus. Som kontrast til tordenbragene i basarien undlader Bach nu helt continuostemmen og lader de to blokfløjter bliver akkompagneret af obo da caccia. Den usædvanlig effekt understreger billedet af den uskyldige troende, som søger ly fra stormen i Jesus’ arme. Valget af hyrdeinstrumenterne fløjte og obo understreger desuden det pastorale billede af Jesus som hyrde: ”Er sammelt sie als seine Schafe, als seine Küchlein liebreich ein” (Han samler dem som sine får, som sine kyllinger med kærlighed).

I den afsluttende koralfantasi over første vers af Johann Matthäus Mayfarts O großer Gott von Macht, bliver vi mindet om, at Jesus har påtaget sig vores skyld gennem sin offerdød. De to fløjter trækker en tråd tilbage til åbningskorets lamentation, og det er nærliggende igen at tolke deres nedadgående sekstendedelsfigurer som løbende tårer, men nu ikke længere for Jerusalem, men for den korsfæstede Jesus, som påtog sig verdens skyld for at vi kan blive frelst: ”Sein Marter, Angst und schwere Pein; um seinetwillen schone, uns nicht nach Sünden lohne.” (Hans pine, angst og svære smerte, for Hans skyld, skån os, løn os ikke efter vore synder.)

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Schauet doch und sehet,
ob irgendein Schmerz sei wie mein Schmerz,
der mich troffen hat.
Denn der Herr hat mich
voll Jammers gemacht
am Tage seines grimmigen Zorns.

2. Recitativo T
So klage du, zerstörte Gottesstadt,
Du armer Stein- und Aschenhaufen!
Lass ganze Bäche Tränen laufen,
Weil dich betroffen hat
Ein unersetzlicher Verlust
Der allerhöchsten Huld,
So du entbehren musst
Durch deine Schuld.
Du wurdest wie Gomorra zugerichtet,
Wiewohl nicht gar vernichtet.
O besser! wärest du in Grund verstört,
Als dass man Christi Feind jetzt in dir lästern hört.
Du achtest Jesu Tränen nicht,
So achte nun des Eifers Wasserwogen,
Die du selbst über dich gezogen,
Da Gott, nach viel Geduld,
Den Stab zum Urteil bricht.

3. Aria B
Dein Wetter zog sich auf von weiten,
Doch dessen Strahl bricht endlich ein
Und muss dir unerträglich sein,
Da überhäufte Sünden
Der Rache Blitz entzünden
Und dir den Untergang bereiten.

4. Recitativo A
Doch bildet euch, o Sünder, ja nicht ein,
Es sei Jerusalem allein
Vor andern Sünden voll gewesen!
Man kann bereits von euch dies Urteil lesen:
Weil ihr euch nicht bessert
Und täglich die Sünden vergrößert,
So müsset ihr alle so schrecklich umkommen.

5. Aria A
Doch Jesus will auch bei der Strafe
Der Frommen Schild und Beistand sein,
Er sammelt sie als seine Schafe,
Als seine Küchlein liebreich ein;
Wenn Wetter der Rache die Sünder belohnen,
Hilft er, dass Fromme sicher wohnen.

6. Choral
O großer Gott von Treu,
Weil vor dir niemand gilt
Als dein Sohn Jesus Christ,
Der deinen Zorn gestillt,
So sieh doch an die Wunden sein,
Sein Marter, Angst und schwere Pein;
Um seinetwillen schone,
Uns nicht nach Sünden lohne.

1. Kor
Prøv lige at se,
om der er nogen smerte som den,
der har ramt mig.
For Herren
har fået mig til at jamre
i sin indædte vrede.

2. Recitativ T
Klag blot, du ødelagte Guds stad,
du stakkels sten- og askehob!
Lad tårerne løbe i strømme,
fordi du er ramt af
et uerstatteligt tab
af den Allerhøjestes gunst,
som du må undvære
på grund af din skyld.
Du blev tilredt som Gomorra
omend ikke helt udslettet.
O bedre! var det, om du var gået til grunde,
end nu, hvor man hører Kristi fjender
tale krænkende dér.
Du agter ikke Jesu tårer,
nu må du agte på iverens bølger af vand,
som du selv har pådraget dig,
nu, hvor Gud efter megen tålmod
bryder staven til dom.

3. Arie B
Dit uvejr trak op på lang afstand,
dets stråle bryder endelig igennem
    og må være ubærlig for dig,
    da ophobningen af synder
    antænder hævnens lynild
    og er årsag til din undergang.

4. Recitativ A
Dog, o syndere bild jer ikke ind,
at det alene er Jerusalem,
der har været fuld af anden synd!
Man kan allerede på jer læse denne dom:
Da I ikke forbedrer jer
og dagligt begår endnu større synder,
så må I alle omkomme så grusomt.

5. Arie A
Men Jesus vil ved straffen
være de frommes skjold og støtte.
Han samler dem som sine får,
som sine kyllinger med kærlighed;
når hævnens vejr rammer synderne
hjælper Han, så de fromme bor i sikkerhed.

6. Koral
O store trofasthedens Gud,
da ingen andre end din Søn
gælder foran Dig,
Han som har stillet din vrede,
så betragt da Hans sår,
Hans pine, angst og svære smerte,
for Hans skyld, skån os,
løn os ikke efter vore synder.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym Digter; 1. sats Jeremias' bog 1,12; 6. sats: Johann Matthäus Meyfart 1633
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Trompet, Corno da tirarsi, Fløjte I/II, Oboe da caccia I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: 10. søndag efter Trinitatis
Første opførelse: 1. august 1723 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 18. juni 2023 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til 10. søndag efter Trinitatis (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Jerimias’ bog, Johann Matthäus Meyfart (som Enghave Barok har opført)