BWV 18 »Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt«

Kantaten Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt hører til Bachs relativt tidlige kantate-produktion. Den er muligvis skrevet så tidligt som i 1713 i Weimar til Sexagesima søndag 19. februar, eller muligvis til samme søndag et af de følgende år. Bachs tidlige kantater er præget af hans inspiration fra ikke mindst Dietrich Buxtehude, hvis oratorier og kantater han havde overværet og medvirket i under sit besøg i Lübeck i november/december 1705. I Mühlhausen 1707/08 gjorde Bach sine første erfaringer med lejlighedsvis at skrive kantater til bl.a. bryllupper og begravelser. Det var dog først med titlen som Kapelmester ved hoffet i Weimar i 1712, at Bach for første gang bestred en stilling, hvor han var forpligtet til at komponere mindst én månedlig kirkekantate. I løbet af sin ansættelse i Weimar opbyggede Bach et tæt samarbejde med digteren Samuel Franck, som leverede libretti til Bachs kantater. Teksten til Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt er dog hentet fra præsten Erdmann Neumeisters tredje årgang af kantatelibretti, og det kunne indikere, at denne kantate ligger forud for samarbejdet med Franck. Erdmann Neumeisters libretti var skrevet til hoffet i Eisenach og var blevet sat i musik af Bachs gode ven Georg Philipp Telemann. Neumeisters kantatelibretti var banebrydende med deres opdeling i recitativer og dacapo-arier, som det var kendt fra italiensk opera. Den nye dramatiserende musikalske forkyndelse blev populær over hele det protestantiske Tyskland og kom til at danne skole i de kommende årtier, herunder for den form, som Bach oftest brugte som udgangspunkt i sine Leipzig-kantater.

Den oprindelig Weimar-version af Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt var noteret i g-mol og orkestreret for 4 sangere, 4 bratcher og continuo. Bach genopførte sidenhen kantaten i Leipzig og til denne lejlighed noterede han kantaten i a-mol og tilføjede to blokfløtestemmer, som dublerer de to øverste bratchstemmer. Ændringen i tonehøjde skyldes, at kantaten i Weimar blev opført i kortone (a=465hz), mens den i Leipzig blev opført i kammertone (a=415hz). Da kammertonen klinger en tone under kortonen, har kantaten i realiteten klinget i samme tonehøjde ved begge opførelser. Vi opfører Leipzig-versionen med to blokfløjter, noteret i a-mol.

Søndagens læsning er Lignelsen om sædemanden, Lukasevangeliet 8, 4-15:

»Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra den ene by efter den anden, sagde han i en lignelse: ”En sædemand gik ud for at så sit korn. Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.” Da han havde sagt det, råbte han: ”Den, der har ører at høre med, skal høre!”

Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: ”Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte. Men dette er meningen med lignelsen: Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet; derefter kommer Djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.”«

Bachs tidlige kantater er ukonventionelle og eksperimenterende i både form og udtryk, og det gælder i høj grad også denne. Kantaten åbner med en Sinfonia, som på medrivende vis illuderer elementernes rasen. Først høres regnen som et unisont motiv, der tager til i styrke, først som dryp i fjerdedele efterfulgt af rusk i ottendedele. Dette motiv afløses af et snevejr, som med sekvenserede bevægelser fyger gennem luften med overbundne halvnoder og nedadgående ottendedele. De to motiver mødes flere gange i løbet af satsen, i hvad der vel kan betegnes som en meget velklingende sludbyge.

Neumeister tager i sin tolkning af Lignelsen om sædemanden afsæt i profeten Esajas, som i Esajas’ bog 55, 10-11 benytter et parallelt billede om grobunden for Guds ord, nemlig det, at regnen og sneen væder jorden og får sæden til at spire. Bach tildeler Esajas’ ord til bassangeren, den traditionelle Vox Christi, og skaber dermed endnu tættere forbindelse mellem det gamle og det ny testamentes ord. Typisk for Bachs tidlige recitativer, veksler han mellem frit secco-recitativ og afsnit i tempo, noteret Andante og med et mere aktivt continuo-akkompagnement, som imiterer sangstemmen.

Den følgende sats er ligeledes markeret som Recitativo men indeholder i realiteten flere elementer, hvilket resulterer i en formmæssig kompleks struktur. Satsen falder overordnet set i fire afsnit, som hver tager udgangspunkt i et akkompagnato-recitativ, der afsluttes med et afsnit af Luthers tyske Litani. Hvert afsnit af Litaniet høres som et reponsorium anført af sopranen og besvaret i firestemmig udsættelse af hele ensemblet med ordene: ”Erhör uns, lieber Herre Gott!” (Bønhør os, Kære Herre Gud!). På skift beder tenor og bas som troende sjæle Gud om hjælp til at lade sit ord spire i sig, så de ikke vildledes af djævlens bedrag og denne verdens vellyst. Atter typisk for Bachs tidlige kantater bliver enkelte ord så som berauben (berøve), verfolgen (forfølge) og irregehen (vildfaren) særskilt udmalet i hæsblæsende koloraturer og kromatik. Satsen er formmæssigt højst usædvanlig, men formår at binde det personlige kristne sjæleliv sammen med det rituelle kirkelige rum.

Herpå følger kantatens eneste arie, hvori sopranen bekender sig til Guds ord: ”Mein Seelenschatz ist Gottes Wort” (Min sjæls skat er Guds Ord). Ovenpå den forrige sats’ formmæssige kompleksitet forenes de fire bratcher og blokfløjterne nu i én unison obligat stemme, hvilket understreger ariens karakter som en simpel og renfærdig sang.

Kantaten afsluttes med en enkel firestemmig udsættelse af ottende vers af Lazarus Spenglers salme Durch Adams Fall ist ganz verderbt, som beder Gud bevare sit ord i os.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Sinfonia

2. Recitativo B
Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
und nicht wieder dahin kommet,
sondern feuchtet die Erde
und macht sie fruchtbar und wachsend,
dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen:
Also soll das Wort, so aus meinem Munde gehet,
auch sein; es soll nicht wieder zu mir leer kommen,
sondern tun, das mir gefället,
und soll ihm gelingen, dazu ich’s sende.

3. Recitativo (e Litanei) S T B
Tenor
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Ich öffne dir’s in meines Jesu Namen;
So streue deinen Samen
Als in ein gutes Land hinein.
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Lass solches Frucht, und hundertfältig, bringen.
O Herr, Herr, hilf! o Herr, lass wohlgelingen!
Du wollest deinen Geist und Kraft zum Wortegeben
Erhör uns, lieber Herre Gott!
Bass
Nur wehre, treuer Vater, wehre,
Dass mich und keinen Christen nicht
Des Teufels Trug verkehre.
Sein Sinn ist ganz dahin gericht’,
Uns deines Wortes zu berauben
Mit aller Seligkeit.
Den Satan unter unsre Füße treten.
Erhör uns, lieber Herre Gott!
Tenor
Ach! viel verleugnen Wort und Glauben
Und fallen ab wie faules Obst,
Wenn sie Verfolgung sollen leiden.
So stürzen sie in ewig Herzeleid,
Da sie ein zeitlich Weh vermeiden.
Und uns für des Türken und des Papsts
grausamen Mord und Lästerungen,
Wüten und Toben väterlich behüten.
Erhör uns, lieber Herre Gott!
Bass
Ein andrer sorgt nur für den Bauch;
Inzwischen wird der Seele ganz vergessen;
Der Mammon auch
Hat vieler Herz besessen.
So kann das Wort zu keiner Kraft gelangen.
Und wieviel Seelen hält
Die Wollust nicht gefangen?
So sehr verführet sie die Welt,
Die Welt, die ihnen muss anstatt des Himmels stehen,
Darüber sie vom Himmel irregehen.
Alle Irrige und Verführte wiederbringen.
Erhör uns, lieber Herre Gott!

4. Aria S
Mein Seelenschatz ist Gottes Wort;
Außer dem sind alle Schätze
Solche Netze,
Welche Welt und Satan stricken,
Schnöde Seelen zu berücken.
Fort mit allen, fort, nur fort!
Mein Seelenschatz ist Gottes Wort.

5. Choral
Ich bitt, o Herr, aus Herzens Grund,
Du wollst nicht von mir nehmen
Dein heilges Wort aus meinem Mund;
So wird mich nicht beschämen
Mein Sünd und Schuld, denn in dein Huld
Setz ich all mein Vertrauen:
Wer sich nur fest darauf verlässt,
Der wird den Tod nicht schauen.

1. Sinfonia

2. Recitativ B
Som regnen og sneen falder fra himlen
og ikke vender tilbage,
men væder jorden
og gør den frugtbar og giver vækst,
så frø kan sås og brød spises.
Sådan skal Ordet, der udgår fra min mund,
også være; det skal ikke vende tomt tilbage
til mig, men udrette, hvad jeg vil,
og bringe lykke til den, jeg sender det til.

3. Recitativ (& Litani) S T B
Tenor
Min Gud, her er mit hjerte:
jeg åbner det for Dig i Jesu navn;
så tilså det
som god jord.
Min Gud, her er mit hjerte:
Lad sådan frugt komme hundredfold.
O Herre, Herre hjælp! O, Herre, lad det lykkes vel!
Du vil bringe din ånd og kraft til orde.
Bønhør os, kære Gud!
Bas
Afværg blot, du trofaste Fader, afværg
så jeg og ingen andre kristne
vildledes af djævlens bedrag.
Hans plan går ud på
at berøve os Dit Ord
og al salighed.
Træd Satan under fode.
Bønhør os, Kære Herre Gud!
Tenor
Ak! mange fornægter Ord og Tro
og falder ned som rådden frugt,
når de lider under forfølgelse.
Dermed styrter de ned i hjertets evige smerte,
for at undgå en midlertidig smerte.
Beskyt os faderligt mod Tyrkens og pavens
grusomme mord og lemlæstelser,
vrede og raseri.
Bønhør os, kære Herre Gud!
Bas
Andre sørger kun for bugen;
glemmer sjælen helt imens;
Mammon har også besat
manges hjerte.
Så kan Ordet ikke få kraft.
Og hvor mange sjæle
holdes ikke fanget af vellyst?
Den forfører i den grad verden.
Verden, som synes dem at stå i stedet for Himlen,
så de går fejl af Himlen.
Bring alle vildfarne og forførte tilbage.
Bønhør os, kære Herre Gud!

4. Arie S
Min sjæls skat er Guds Ord;
Alle andre skatte
er de net, som verden
og Satan knytter
for at lokke tarvelige sjæle.
Bort med alle, bort!
min sjæls skat er Guds Ord.

5. Koral
Jeg beder, o Herre, af hjertet,
at Du ikke vil tage
Dit hellige Ord ud af min mund;
Da vil min synd og skyld ikke gøre mig skamfuld,
for jeg sætter al min lid
til Din godhed.
Den, der blot forlader sig fast derpå,
skal ikke se døden.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: 1.-4. sats: Erdmann Neumeister 171; 5. sats: Lazarus Spengler 1524
Besætning: Solister: S T B, Kor: S A T B, Flauto I/II, Viola I-IV, Fagot, Cello, Continuo
Plads i kirkeåret: Sexagesima
Første opførelse: Weimar udgaven (g-mol) 1713/1714 eller senest 25. februar 1715 uden Flauto I/II. Leipzig udgaven (a-mol) 13. februar 1724

Opført af Enghave Barok: 11. februar 2023 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Sexagesima (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Erdmann Neumeister, Lazarus Spengler (som Enghave Barok har opført)