BWV 16 »Herr Gott, dich loben wir«

Kantate 16 ”Herr Gott, dich loben wir” er skrevet til Nytårsdag 1726 og hører dermed til tredje cyklus af Leipzig-kantater. Kantatens tekst er taget fra Darmstad-poeten Georg Christian Lehms udgivelse Gottgefälliges kirchen-Opffer (1711), som Bach sandsynligvis ejede et eksemplar af, og gjorde brug af tekster fra i hele seks kantater i 1726. Kantate 16 er på forskellig vis knyttet til de to foregående års nytårskantater: Dens tekst har, ligesom i nytårskantaten fra 1725, Kantate 41 “Jesu, nun sei gepreiset”, fokus på lovprisning og taksigelse uden referencer til dagens læsning om Jesu omskærelse, og til nytårskantaten fra 1724, Kantate 190 “Singet dem Herrn ein neues Lied”, idet, at de fire første linjer af Luthers tyske Te Deum citeres i åbningskoret. Men i modsætning til de to ovennævnte nytårskantater, som er festligt anlagt med både pauker og trompeter, lægger Kantate 16 i højere grad op til andagt, snarer end fest og har et mere ydmygt instrumentarium bestående af strygere, oboer og et enkelt horn.

Åbningskoret er en koncentreret cantus firmus-sats på blot 34 takter, som efter et kort continuo-forspil eksekveres som ét livligt polyfont forløb uden mellemspil mellem de fire cantus firmus-linjer. Udover de tre polyfone stemmer under sopranens cantus firmus, tilføjer Bach også en selvstændig overstemme i 1. violin og obo, så der opstår en femstemmig tekstur. En effekt Bach typisk benytter som en glorie over særlige tekster, som vi eksempelvis tidligere har hørt her i Enghave i BWV 238 Sanctus i D.

I kantatens første recitativ fanger bassen an og lovpriser Herren med reference til Salmernes Bog: ”Der Tempel schallt von Psaltern und Harfen” og afslutter med det retoriske spørgsmål som overledning til den følgende sats: ”O! sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe singen?” Og bassen svarer selv: ”Laßt uns jauchzen, laßt uns freuen” som en opildnende kantor for menigheden. Satsen er angivet som Arie og er som sådan en dialog mellem bassolisten (kantor) og tutti-ensemblet (menigheden) i en fri dacapo-form. I B-delen træder bassen frem med to længere soloafsnit, hvor teksten ”Krönt und segnet seine Hand” illustreres med en udskrevet forsiring, som på nodebilledet fuldstændig ligner en krone.

I det følgende recitativ beder kontratenoren for alt godt i det nye år og for beskyttelse af kirke, skole og landbrug, og slutter med forvisning om frelsen i Jesus. Dermed sættes stemningen for tenorens arie, som ledsages af et instrument i tenor-leje. I førsteopførelsen var det en obo da caccia, men ved en senere opførelse, sandsynligvis i 1731, foreskrev Bach en Violetta, altså en tenorstryger, som enten kan have været en viola eller en tenorgambe. En fin detalje, der er værd at bemærke, er overledningen fra B-delen, som elegant føres tilbage til A-delens Geliebter Jesu, du allein sollst unser Seelen Reichtum sein.

Kantaten afrundes med en sidste lovprisning og bøn for det nye år i den afsluttende firestemmige koral.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
Ehret die Welt weit und breit.

2. Recitativo B
So stimmen wir
Bei dieser frohen Zeit
Mit heißer Andacht an
Und legen dir,
O Gott, auf dieses neue Jahr
Das erste Herzensopfer dar.
Was hast du nicht von Ewigkeit
Vor Heil an uns getan,
Und was muss unsre Brust
Noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren!
Dein Zion sieht vollkommne Ruh,
Es fällt ihm Glück und Segen zu;
Der Tempel schallt
Von Psaltern und von Harfen,
Und unsre Seele wallt,
Wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde führen.
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen
Und wir in heißer Liebe singen?

3. Aria B e Coro
Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen:
Gottes Güt und Treu
Bleibet alle Morgen neu.
Krönt und segnet seine Hand,
Ach so glaubt, dass unser Stand
Ewig, ewig glücklich sei.

4. Recitativo A
Ach treuer Hort,
Beschütz auch fernerhin dein wertes Wort,
Beschütze Kirch und Schule,
So wird dein Reich vermehrt
Und Satans arge List gestört;
Erhalte nur den Frieden
Und die beliebte Ruh,
So ist uns schon genug beschieden,
Und uns fällt lauter Wohlsein zu.
Ach! Gott, du wirst das Land
Noch ferner wässern,
Du wirst es stets verbessern,
Du wirst es selbst mit deiner Hand
Und deinem Segen bauen.
Wohl uns, wenn wir
Dir für und für,
Mein Jesus und mein Heil, vertrauen.

5. Aria T
Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.
Wir wollen dich vor allen Schätzen
In unser treues Herze setzen,
Ja, wenn das Lebensband zerreißt,
Stimmt unser gottvergnügter Geist
Noch mit den Lippen sehnlich ein:
Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.

6. Choral
All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich,
Gib uns ein friedlich Jahre,
Vor allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

1. Kor
Gud, vi lovpriser dig,
Gud, vi takker dig.
Vi ærer dig, Gudfader
i evighed, overalt på jorden.

2. Recitativ B
Så istemmer vi da
af hjertet
andægtige og glade
oh Gud, din pris
i dette nye år.
Hvad har du dog
fra evighed
gjort os af godt,
og hvor inderligt mærker vi
stadig din kærlighed og trofasthed!
Dit Zion oplever den fuldkomne ro,
og lykke og velsignelse tilfalder det.
Templet genlyder
af salmer og harper,
og vor sjæl flyder over,
optændt af andagtsglød
i hjerte og mund.
Skulle da ikke
en ny sang lyde,
og vi synge af inderlig kærlighed?

3. Arie B & Kor
Lad os juble, lad os glæde os:
Guds godhed og trofasthed
er ny hver morgen.
Om Hans hånd kroner og velsigner,
da tør vi tro, at vi i vor stand
er evigt lykkelige.

4. Recitativ A
Vor trofaste tilflugt,
beskyt dit dyrebare ord,
skærm kirke og skole,
da vokser dit rige,
og Satans list knuses.
Oprethold freden
og roen,
da har du skænket os nok,
og vi oplever lutter velvære.
Oh Gud, du vil
fortsat vande jorden
og stadig forbedre landet,
med din hånd vil du selv
opbygge det.
Det går os vel,
når vi hele tiden
stoler på dig, Jesus vor frelser.

5. Arie T
Jesus, du alene
skal være min sjæls rigdom.
Vi vil værdsætte dig over alt andet
og bære dig i vort trofaste hjerte.
Ja selv når livstråden brister
istemmer vore læber
med længsel:
Jesus, du alene
skal være min sjæls rigdom.

6. Koral
Fader på himlens trone
vi priser din godhed,
som du viser os ved din søn,
Jesus Kristus
og beder dig
giv os et år med fred,
bevar os fra alt ondt
og vær vor milde giver.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: 1.-5. sats: Georg Christian Lehms 1711; 6. sats: Paul Eber ca. 1580
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Horn, Obo I/II, Obo da caccia, Violin I/II, Viola, Violetta, Continuo
Plads i kirkeåret: Nytårsdag
Første opførelse: 1. januar 1726 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 29. november 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Nytårsdag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Paul Eber, Georg Christian Lehms (som Enghave Barok har opført)