BWV 145 »Ich lebe, mein Herze zu deinem Ergötzen«

Teksten til kantate 145 ”Ich lebe, mein Herze zu deinem Ergötzen” har Bach taget fra tekstforfatteren Picanders samling Cantaten auf die Sonn- und Festtage durch das gantze Jahr (Kantater til hele årets Søn- og Helligdage). Picanders rigtige navn var Christian Friedrich Henrici og han er også forfatteren bag teksterne til både Johannes- og Matthæus-passionerne, samt til en lang række lejlighedskantater. Picander skrev under synonym, muligvis fordi han til daglig bestred centrale poster i Leipzigs embedsværk, som bl.a. Postkommissær, og siden det attråværdige hverv af Vininspektør! I forordet til sin kantatetekstcyklus skriver Picander, at teksterne er skrevet med henblik på at skulle sættes i musik af ”den usammenlignelige kapelmester Bach”. Vi han ingen grund til at tro, at Bach ikke skrev musik til stort set alle disse tekster, som skulle være hans fjerde kantate-cyklus, men fra såvel fjerde som femte kantate-cyklus (IV: 1728/29, V: 1729/30) findes meget få partiturer og stemmer i dag. Det er altså uvist i hvilket omfang disse årgange blev fuldendt og dermed, hvor stor en andel af Bachs vokalmusik der rent faktisk er gået tabt.

Det er symptomatisk at kildematerialet for kantaterne fra denne tid er ukomplette, og det gælder da også for Kantate 145. Med til kantatens kildemateriale hører en enkel firestemmig koral som åbningssats, efterfulgt af en korsats med solotrompet. Denne anden sats er dog skrevet af G.P. Telemann og det er uvist, om ikke ligefrem tvivlsomt, hvorvidt disse to indledende satser stammer helt tilbage fra Bachs tid. Der er til gengæld ingen tvivl om, at resten af kantaten stammer fra Bachs hånd og er skrevet til opførelse 3. påskedag i 1729 eller 1730.

Kantaten åbner i den korte (men ægte) version med en duet for sopran og tenor med obligat violin. Satsen er udformet som en dialog mellem Jesus og Sjælen – en teksttype som Bach normalt udformer som duet mellem sopran og bas. Dette faktum, kombineret med satsens udprægede verdslige musikalske stil, kunne tyde på, at satsen stammer fra en verdslig kantate fra Cöthen-årene. Måske som dialog mellem to mytologiske figurer, som der findes adskillige eksempler på.

Tenoren fortsætter med et recitativ, hvor det understreges, at Jesus med sin død underskriver menneskets pagt med Gud, som går tilbage til Moseloven. Tenoren slutter recitativet i adagio med ordene: Mærk dig dette, min sjæl, som leder direkte videre ind i bassens arie med samme tekstlige pointe. Også denne sats kunne med sin dansante karakter og rondeau-form meget vel stamme fra en tidligere verdslig kantate. I sopranens afrundende recitativ udtrykkes glæden over, at Jesus med sin sejr over døden, har banet vejen fra graven til ”himlens herlighed”.

Kantaten afsluttes med en enkel koraludsættelse af fjortende vers af Nikolaus Hermans påskesalme ”Erscheinen ist der herrlich tag”.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Duetto T (Jesus) S (Seele)
Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen,
Du lebest, mein Jesu, zu meinem Ergötzen,
Mein, Dein Leben erhebet
dein, mein Leben empor.
(Beide:)
Die klagende Handschrift ist völlig zerrissen,
Der Friede verschalt ein ruhig Gewissen
Und öffnet den Sündern das himmlische Tor.

2. Recitativo T
Nun fordre, Moses, wie du willt,
Das dräuende Gesetz zu üben,
Ich habe meine Quittung hier
Mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben.
Dieselbe gilt,
Ich bin erlöst, ich bin befreit
Und lebe nun mit Gott in Fried und Einigkeit,
Der Kläger wird an mir zuschanden,
Denn Gott ist auferstanden.
Mein Herz, das merke dir!

3. Aria B
Merke, mein Herze, beständig nur dies,
Wenn du alles sonst vergisst,
Dass dein Heiland lebend ist;
Lasse dieses deinem Gläuben
Einen Grund und Feste bleiben,
Auf solche besteht er gewiss.
Merke, meine Herze, nur dies.

4. Recitativo S
Mein Jesus lebt,
Das soll mir niemand nehmen,
Drum sterb ich sonder Grämen.
Ich bin gewiss
Und habe das Vertrauen,
Dass mich des Grabes Finsternis
Zur Himmelsherrlichkeit erhebt;
Mein Jesus lebt,
Ich habe nun genug,
Mein Herz und Sinn
Will heute noch zum Himmel hin,
Selbst den Erlöser anzuschauen.

5. Choral
Drum wir auch billig fröhlich sein,
Singen das Halleluja fein
Und loben dich, Herr Jesu Christ;
Zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja!

1. Duet T (Jesus) S (Sjælen)
Min sjæl fryd dig, jeg lever.
Jesus, du lever til min fryd.
Mit/dit liv opløfter
dit/mit liv
(Begge):
Anklageskriftet er revet itu,
freden styrker samvittighedens ro
og åbner den himmelske port for synderne.

2. Recitativ T
Forlang du blot, Moses,
at den straffende lov skal praktiseres,
jeg har min kvittering her,
underskrevet med Jesu blod og sår.
Dén gælder,
jeg er forløst, befriet
og lever nu med Gud i fred og enighed.
Anklageren bliver gjort til skamme
i mit tilfælde, for Gud er opstået,
mærk dig det, min sjæl!

3. Arie B
Mærk dig, min sjæl, blot altid dette,
om du så glemmer alt andet:
at din frelser lever.
Lad dette være
den faste grund
for din tro.
Mærk dig, min sjæl blot dette.

4. Recitativ S
Min Jesus lever,
det kan ingen fratage mig.
Derfor dør jeg uden ærgrelse.
Jeg er sikker
og har tillid til,
at jeg gennem gravens mørke
løftes op til himlens herlighed.
Min Jesus lever,
det er mig nok.
Min sjæl og tanke
vil allerede i dag til himmels
for at se Frelseren.

5. Koral
Lad os derfor med rette være glade
og smukt synge Halleluja
og lovprise dig, Herre Jesus Kristus.
Du er opstået til vor forløsning,
Halleluja!

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1728; Nikolaus Hermann 1560 (5. sats)
Besætning: Solister: S T B, Kor: S A T B, Trompet, Traversfløjte, Obo d'amore I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: 3. Påskedag
Første opførelse: 19. april 1729 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 17. maj 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til 3. Påskedag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Christian Friedrich Henrici (Picander), Nikolaus Hermann (som Enghave Barok har opført)