BWV 128 »Auf Christi Himmelfahrt allein«

Bachs koralkantatecyklus blev påbegyndt Trinitatis søndag 1724 og var planlagt til at skulle udgøre hans anden kantateårgang i Leipzig. Det var et storstilet projekt, som forhindrede ham i at genbruge materiale fra Weimar og Cöthen, da hver kantate, både hvad tekst og musik angik, skulle bearbejde en protestantisk salme forbundet til de respektive søndage i kirkeåret. Vi kender ikke med sikkerhed identiteten af librettisten bag Bachs koralkantater, men den forhenværende vice-forstander for Thomasskolen Andreas Stübel (1653-1725) er et kvalificeret bud. Stübel var uddannet i teologi og filosofi og var en aktiv poet i Leipzig frem til sin pludselige død 31. januar 1725. Stübels død er formodentlig årsagen til, at Bachs koralkantateproduktion i foråret 1725 helt ophørte, og at årgangen dermed ikke blev færdiggjort som en fuldendt cyklus. Da der i Leipzig ikke blev opført koncertant kirkemusik – altså kantater – i hele fastetiden fra starten af februar, lå Bachs kantateproduktion stille i over en måned frem til påske. Herfra skulle han nu finde nye kantate-libretti til den sidste godt en måned, som var tilbage af årgangen.

Valget faldt på den i Leipzig bosiddende kvindelige poet Christiane Mariane von Ziegler, født Romanus. I perioden fra 22. april og frem til 27. maj komponerede Bach ni kantater med tekster af Ziegler. Zieglers kantate-libretti var dog ikke udformet efter samme stramme koral-baserede koncept, som Stübel havde leveret, og derfor valgte Bach efterfølgende at flytte de fleste af Ziegler-kantaterne over i mappen med kantater til 3. årgang. To kantater forblev dog i koralkantateårgangen: kantaterne Also hat Gott die Welt geliebt (BWV 68) og nærværende kantate Auf Christi Himmerfahrt allein (BWV 128), som blev opført på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. maj 1725.

Dagens Evangelielæsningen er fortællingen om Den opstandne Jesus og disciplene fra Markusevangeliet 16, 14-20:

”Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.”

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.”

Ziegler forholder sig ikke specifikt til dagens evangelielæsning. Billedet af Jesus, som sætter sig ved Guds højre hånd, bliver dog brugt som et centralt tilbagevendende motiv gennem kantaten. I tråd med koralkantate-konceptet tager Ziegler derimod udgangspunkt i det indledende salmevers, første vers af Josua Wegelins Auf Christi Himmelfahrt allein, som i kantaten benyttes i Ernst Sonnemanns bearbejdning fra 1661. Tanken om Jesus’ opstandelse bliver afsæt for et ønske om at følge med ham til himmels, for dér at kunne stå ansigt til ansigt med Jesus. I konfrontationen med Kristus ser Ziegler en forbindelse mellem Kristi Himmelfart og Dommedag, hvilket bliver et væsentligt aspekt i kantatens teologiske tolkning.

Åbningskoret følger koralkantateårgangens mest almindelig forskrift, med et instrumentalt ritornel omkring sopranens cantus firmus og de øvrige sangstemmer i kommenterende polyfoni. I anledning af himmelfarten supplerer Bach sit sædvanlige ensemble med to horn, der spiller op imod oboer og strygere, som en festlig concerto grosso.

Tenoren melder sig klar til at følge med Jesus og forlade denne verden: ”Ich bin bereit, komm, hole mich! Hier in der Welt ist Jammer, Angst und Pein.” (Jeg er beredt, kom, hent mig! Her i verden er jammer, angst og smerte.) Han ser frem mod at blive forklaret og stå ansigt til ansigt med Gud, ligesom vi læser det i Paulus’ berømte brev om Kærligheden: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.”

Bassen udbasunerer budskabet om, at Jesus med sin himmelfart nu sidder ved Guds højre hånd og ledsages naturligvis af trompet: ”Auf, auf, mit hellem Schall verkündigt überall: Mein Jesus sitzt zur Rechten!” (Op, op, med høj lyd forkynd overalt: Min Jesus sidder på min højre side!) I von Zieglers egen udgivelse er arien adskilt fra det følgende recitativ, men Bach kombinerer de to tekster, og lader recitativet indgå som et selvstændigt afsnit af arien, så den bliver udvidet til en A-B-C-A form. I det reflekterende recitativ ønsker han allerede nu, at kunne flytte ind i himlen: ”O könnt ich im voraus mir eine Hütte bauen!” (O, kunne jeg i forvejen bygge mig en hytte!) Han tager sig dog i det, og har en retorisk samtale med sig selv, hvori han indser, at han ikke begriber omfanget af Guds almægtighed og himmelfartens under: ” Wohin? Vergebner Wunsch! Er wohnet nicht auf Berg und Tal, Sein Allmacht zeigt sich überall” (Hvor? ubesindige ønske! Han bor ikke på bjerg eller i dal, hans almagt viser sig overalt.)

I modsætning til bassens og trompetens ekstroverte udbasunering af himmelfarten er duetten mellem alt og tenor udpræget introvert. Den sonore obo d’amore ledsager den sagtmodige 6/8-sats i h-mol i en forundret reflektion over himmelfartsunderet: ”Sein Allmacht zu ergründen, wird sich kein Mensche finden, mein Mund verstummt und schweigt.” (Hans almagt kan intet menneske begribe. Min mund tier og forstummer.) I ariens B-del parafraserer Ziegler over helgen Stefanus’ ord i Apostlenes Gerninger 7, 56 umiddelbart før han blev stenet ihjel: ”Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.”

Billedet af Jesus siddende ved Guds højre hånd kender vi også fra trosbekendelsen og ved, at han derfra “skal komme at dømme levende og døde”. Der er således en tæt forbindelse mellem himmelfarten, hvor Jesus farer op, og dommedag, hvor Jesus kommer tilbage på jorden og fælder dom over vore gerninger. Ziegler får elegant dette perspektiv knyttet til himmelfarten hvilket bekræftes med valget af 4. vers af Matthäus Avenarius’ salme O Jesu, meine Lust, som afsluttende koralder lyder: “Alsdenn so wirst du mich zu deiner Rechten stellen und mir als deinem Kind ein gnädig Urteil fällen.” (Derfor vil Du stille mig på Din højre side og fælde en nådig dom over mig som Dit barn.)

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Auf Christi Himmelfahrt allein
Ich meine Nachfahrt gründe
Und allen Zweifel, Angst und Pein
Hiermit stets überwinde;
Denn weil das Haupt im Himmel ist,
Wird seine Glieder Jesus Christ
Zu rechter Zeit nachholen.

2. Recitativo T
Ich bin bereit, komm, hole mich!
Hier in der Welt
Ist Jammer, Angst und Pein;
Hingegen dort, in Salems Zelt,
Werd ich verkläret sein.
Da seh ich Gott von Angesicht zu Angesicht,
Wie mir sein heilig Wort verspricht.

3. Aria e Recitativo B
Auf, auf, mit hellem Schall
Verkündigt überall:
Mein Jesus sitzt zur Rechten!
Wer sucht mich anzufechten?

Ist er von mir genommen,
Ich werd einst dahin kommen,
Wo mein Erlöser lebt.
Mein Augen werden ihn in größter Klarheit schauen.
O könnt ich im voraus mir eine Hütte bauen!
Wohin? Vergebner Wunsch!
Er wohnet nicht auf Berg und Tal,
Sein Allmacht zeigt sich überall;
So schweig, verwegner Mund,
Und suche nicht dieselbe zu ergründen!

4. Aria (Duetto) A T
Sein Allmacht zu ergründen,
Wird sich kein Mensche finden,
Mein Mund verstummt und schweigt.
Ich sehe durch die Sterne,
Dass er sich schon von ferne
Zur Rechten Gottes zeigt.

5. Coro
Alsdenn so wirst du mich
Zu deiner Rechten stellen
Und mir als deinem Kind
Ein gnädig Urteil fällen,
Mich bringen zu der Lust,
Wo deine Herrlichkeit
Ich werde schauen an
In alle Ewigkeit.

1. Kor
På Kristi Himmelfart alene
bygger jeg min efterfølgelse,
og hermed overvinder jeg
altid al tvivl, angst og smerte;
For da Hovedet er i himlen,
vil Jesus Kristus til rette tid
hente sine følgere.

2. Recitativ T
Jeg er beredt, kom, hent mig!
Her i verden
er jammer, angst og smerte.
Derimod i Salems telt
vil jeg være forklaret.
Da ser jeg Gud ansigt til ansigt,
som Hans hellige Ord lover.

3. Arie & Recitativ B
Op, op, med høj lyd
forkynd overalt:
Min Jesus sidder ved Guds højre hånd!
Hvem søger at anfægte det?

Er Han taget fra mig,
vil jeg engang komme derhen,
hvor min Forløser lever.
Mine øjne vil se Ham i den største klarhed.
O, kunne jeg i forvejen bygge mig en hytte!
Hvor? ubesindige ønske!
Han bor ikke på bjerg eller i dal,
Hans almagt viser sig overalt;
Så ti dog, ubesindige mund,
og søg ikke at begribe den!

4. Arie (Duet) A T
Hans almagt kan
intet menneske begribe.
Min mund tier og forstummer.
Jeg ser gennem stjernerne,
at Han allerede i det fjerne
sidder på Guds højre side.

5. Kor
Derfor vil Du stille mig
på Din højre side
og fælde en nådig dom
over mig som Dit barn,
og bringe mig til glæden,
hvor jeg skal skue
din herlighed
i al Evighed.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Christiane Mariane von Ziegler; 1. sats: Josua Wegelin 1636; 5. sats: Matthäus Avenarius 1673
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Trompet, Horn I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Kristi Himmelfarts Dag
Første opførelse: 10. maj 1725 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 29. maj 2022 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Kristi Himmelfarts Dag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Christiane Mariane von Ziegler, Josua Wegelin, Matthäus Avenarius (som Enghave Barok har opført)