BWV 114 »Ach, lieben Christen, seid getrost«

Ach lieben Christen seid gestrost, BWV 114 er skrevet til 17. søndag efter Trinitatis, og havde sin første opførelse 1. oktober 1724 som del af Bachs igangværende koralkantateårgang. Kantaten bygger på Johannes Gigas’ bodssalme af samme navn fra 1561, sunget på den lutherske reformator Justus Jonas koralmelodi til Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, som Bach havde skrevet koralkanten BWV 178  over blot to måneder forinden på 8. søndag efter Trinitatis. Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, BWV 178 opførte vi ved det seneste Enghave Barok-projekt 1. december i fjor, og nogle vil måske erindre dens heftige udfald mod falske profeter og tidens gryende rationalisme.

Evangelielæsning til 17. søndag efter Trinitatis er Lukas 14, 1-11 om Jesus Helbredelse af manden med vand i kroppen, efterfulgt af Lignelsen om pladserne ved bordet:

”Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: ”Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?” Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: ”Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?” Det kunne de ikke svare på.”

Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: ”Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.” Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: ”Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.”

Johannes Gigas’ salme refererer ikke direkte til dagens læsning. Men med salmens fokus på pønitensen, altså anger og bod for den menneskelige synd, knytter den ukendte librettist salmen til læsningen ved at tolke vand i kroppen som synonym for synden. Librettisten bibeholder salmens vers 1, 3 og 6  i deres originale form (1, 4 og 7. sats). 2. vers omskrives til arie og recitativ (2. og 3. sats), og vers 4 og 5 til yderligere et par arie og recitativ (5. og 6. sats).

Bach følger sin gængse model for koralkantateårgangens åbningskor med cantus firmus i sopranstemmen og de tre underliggende stemmer i en fri quasi-polyfon struktur med materiale hentet dels fra koralmelodien, dels fra orkestersatsen. Modsætningen mellem trøst og straf  i første vers af Johannes Gigas’ salme synes at have inspireret Bach til at lade orkestersatsen bestå af to kontrasterende motiver. Åbningslinjen ”Ach, lieben Christen seid getrost” (Ak, kære kristne fat mod) repræsenteres af en lang svungen melodisk bue i oboer og 1. violin, mens fjerde verselinje ”Die Straf wir wohl verdienet han” (straffen har vi fortjent) repræsenteres af det accentuerede motiv i continuo og 2. violin. Fra første takt er scenen sat for et drama om synd, straf, bod og frelse.

Som modsætning til den livlige åbningssats udgræder tenoren i sin arie det syndige menneskes håbløse situation: ”Wo wird in diesem Jammertale vor meinen Geist die Zuflucht sein?” (Hvor i denne jammerdal skal min sjæl finde tilflugt?) Bach fremmaner et smerteligt portræt af den plagede sjæl i en hypnotisk lamentation. Fløjten åbner ensomt, kun ledsaget af svagt pulserende d’er i continuostemmen, som siden udvikler sig til seufzer (suk). Med fløjtens gestikulerende figurer udtrykkes sjælens kvaler og rastløshed, for hvor skal den hjemløse sjæl finde fred i dette golde landskab? Til tekstens b-del skifter satsen komplet karakter: ”Allein zu Jesu Vaterhänden will ich mich in der Schwachheit wenden” (Alene til Jesus’ faderlige hænder vil jeg vende mig i min svaghed). Taktarten skifter til 12/8 med tempobetegnelsen vivace – livlig. Sjælen vederkvæges nu i en frisk gigue ved tanken om at finde tilflugt i Jesus. Men ak… Glæden er kort, og snart går satsen dacapo og vi befinder os atter i den trøstesløse tilstand af håbløshed. Hvor i musikhistorien finder vi kontrasten mellem håb og håbløshed udtrykt klarere og mere fængende, før sangen Frühlingstraum i Schuberts Winterreise godt 100 år senere?

I bassens recitativ udfolder librettisten sine evner som teolog, og sammenstiller først læsningens fortælling om Manden med vand i kroppen med Arvesynden, for derefter at binde hovmodet, som afstedkom Adams fald i Edens have, sammen med Jesus’ ord fra Lignelsen om pladserne ved bordet: ”For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes”. Således knyttes evangelielæsningens to fortællinger behændigt sammen med Johannes Gigas’ bodssalme i et elegant teologisk-poetisk fletværk.

Med dette på det rene lægges op til kantatens vendepunkt; løsningen på vores teologiske problem: ”Wohlan, bereite deine Brust, daß sie den Tod und Grab nicht scheut, so kömmst du durch ein selig Sterben aus diesem sündlichen Verderben zur Unschuld und zur Herlichkeit ” .

I døden kan vi transendere den menneskelige synd og vil i Guds herlighed komme rene og uskyldige ud på den anden side.

Dermed når vi kantatens midterakse; koralen for sopran og continuo, som udgør 3. vers af Gigas’ salme. Continuostemmen har et markant gennemgående motiv satsen igennem, som først bevæger sig nedad, for derefter at skyde i vejret – en musikalsk fremstilling af Gigas’ billede på, hvordan vores jordiske krop bliver til støv og aske, og vi derefter vil opstå i døden. I versets sidste linjer kommer den endelige pointe: Det er Kristus, som med sin død og opstandelse har frelst os fra vore synder og har genoprettet den pagt med Gud, som blev brudt med syndefaldet i Edens have.

Med denne erkendelse kan alten trygt se døden i øjenen: ”Du machst, o Tod, mir nun nicht bange, wenn ich durch dich die Freiheit nur erlange.” (BM) Gennem mødet med Kristus i døden frigøres vi fra vores jordiske levned. Bachs gestalter denne frigørelse i en let og elegant dans i stil med en bourée, ariens B-del melder alten sig klar til at fare med Simeon i fred, og forklaret og ren møde Frelseren når han kalder.

Tenoren henvender sig i det afrundende recitativ direkte til lytteren med en opfordring til at klargøre krop og sjæl til mødet med Frelseren. Og med slutkoralens sidste linjer afrundes salmens tema om frigørelsen fra synden i Kristus: ”Durch Adam auf uns kömmt der Tod, Christus hilft uns aus aller Not. Drum loben wir den Herren”.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Ach, lieben Christen, seid getrost,
Wie tut ihr so verzagen!
Weil uns der Herr heimsuchen tut,
Lasst uns von Herzen sagen:
Die Straf wir wohl verdienet han,
Solchs muss bekennen jedermann,
Niemand darf sich ausschließen.

2. Aria T
Wo wird in diesem Jammertale
Vor meinen Geist die Zuflucht sein?
Allein zu Jesu Vaterhänden
Will ich mich in der Schwachheit wenden;
Sonst weiß ich weder aus noch ein.

3. Recitativo B
O Sünder, trage mit Geduld,
Was du durch deine Schuld
Dir selber zugezogen!
Das Unrecht säufst du ja
Wie Wasser in dich ein,
Und diese Sündenwassersucht
Ist zum Verderben da
Und wird dir tödlich sein.
Der Hochmut aß vordem
von der verbotnen Frucht,
Gott gleich zu werden;
Wie oft erhebst du dich
mit schwülstigen Gebärden,
Dass du erniedrigt werden musst.
Wohlan, bereite deine Brust,
Dass sie den Tod und Grab nicht scheut,
So kämmst du durch ein selig Sterben
Aus diesem sündlichen Verderben
Zur Unschuld und zur Herrlichkeit.

4. Choral S
Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt,
Es fall denn in die Erden;
So muss auch unser irdscher Leib
Zu Staub und Aschen werden,
Eh er kömmt zu der Herrlichkeit,
Die du, Herr Christ, uns hast bereit’
Durch deinen Gang zum Vater.

5. Aria A
Du machst, o Tod, mir nun nicht ferner bange,
Wenn ich durch dich die Freiheit nur erlange,
Es muss ja so einmal gestorben sein.
Mit Simeon will ich in Friede fahren,
Mein Heiland will mich in der Gruft bewahren
Und ruft mich einst zu sich
verklärt und rein.

6. Recitativo T
Indes bedenke deine Seele
Und stelle sie dem Heiland dar;
Gib deinen Leib und deine Glieder
Gott, der sie dir gegeben, wieder.
Er sorgt und wacht,
Und so wird seiner Liebe Macht
Im Tod und Leben offenbar.

7. Choral
Wir wachen oder schlafen ein,
So sind wir doch des Herren;
Auf Christum wir getaufet sein,
Der kann dem Satan wehren.
Durch Adam auf uns kömmt der Tod,
Christus hilft uns aus aller Not.
Drum loben wir den Herren.

1. Kor
Ak, I kære kristne, vær fortrøstet,
hvorfor er I så forsagte!
Når Herren hjemsøger os,
lad os da af hjertet sige:
Vi har fortjent straffen.
Det må enhver bekende.
Ingen bør undslå sig.

2. Arie T
Hvor er der i denne jammerdal
tilflugt for min ånd?
Alene Jesu Faderhænder
vender jeg mig mod i min svaghed;
ellers ved jeg hverken ud eller ind.

3. Recitativ B
O synder, bær tålmodigt,
hvad du ved din skyld
selv har pådraget dig!
Uretten opsuger du jo som vand,
og denne sygelige afhængighed
af syndens vand
fordærver dig
og bliver din død.
Hovmodet spiste i tidernes morgen
af den forbudne frugt,
at blive Gud lig;
hvor ofte hæver du dig ikke op
med svulstige fagter,
så du må fornedres.
Velan, bered dit hjerte
så det ikke skyr død og grav,
da vil du ved en salig død
fra dette syndige fordærv
komme frem til uskyld og herlighed.

4. Koral S
Hvedekornet bærer ingen frugt,
hvis ikke det falder i jorden;
derfor må også vort jordiske legeme
blive til støv og aske,
før det kommer til den herlighed,
som Du, Herre Krist, har beredt os
ved Din tilbagevenden til Faderen.

5. Arie A
Du gør, o Død, mig ikke længere bange,
når jeg ved dig blot opnår friheden;
man skal jo nu engang dø.
Med Simeon vil jeg drage i fred,
min Frelser vil bevare mig i graven
og kalder mig engang til sig,
når jeg er ren og forklaret.

6. Recitativ T
Tænk imens på din sjæl
og fremstil den for Herren;
giv dit legeme, dine lemmer
tilbage til Gud, der har givet dig dem.
Han drager omsorg og våger,
og således bliver Hans kærligheds magt
i døden og i livet åbenbaret.

7. Koral
Om vi er vågne eller sover,
så er vi dog i Herren;
Vi er døbt til Kristus,
Han kan værge mod Satan.
Ved Adam kommer døden til os,
Kristus hjælper os ud af al nød.
Derfor lovpriser vi Herren.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym digter; 1., 4. & 7. sats: Johannes Gigas 1561
Besætning: Solister: S A T B, Kor: S A T B, Horn, Flauto traverso solo, Oboe I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: 17. søndag efter Trinitatis
Første opførelse: 1. oktober 1724

Opført af Enghave Barok: 25. januar 2020

Find andre Bachværker til 17. søndag efter Trinitatis (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Johannes Gigas (som Enghave Barok har opført)